ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. FYSIEKE DISTRIBUTIE: Alle werkzaamheden zoals vervoer, expeditie, lossen, inslag, opslag, uitslag, laden, voorraadbeheer, assemblage, orderbehandeling, orderverzameling, verzendgereed maken, facturering, informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot zaken, een en ander voor zover deze tussen de opdrachtgever en de Fysieke distributeur zijn overeengekomen.
 2. FULFILMENT-OVEREENKOMST: De overeenkomst waarbij de Fysieke distributeur zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van Fysieke distributie.
 3. FYSIEKE DISTRIBUTEUR: De dienstverlener die met de opdrachtgever een Fysieke Distributie overeenkomst heeft gesloten en uit dien hoofde zich heeft verplicht tot het verrichten van Fysieke distributie.
 4. DISTRIBUTIE-VOORWAARDEN: De onderhavige Fysieke Distributie Voorwaarden.
 5. VERVOERSTRAJECT: Dat gedeelte in de uitvoering van de Fysieke distributie overeen komst waarbij de aan de Fysieke distributeur toevertrouwde zaken zich bevinden aan boord van een vervoermiddel teneinde daarmee te worden vervoerd. Het traject omvat niet het laden in en lossen uit die vervoermiddelen.
 6. OVERMACHT: Omstandigheden die een zorgvuldig Fysieke distributeur niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. Onder overmacht wordt steeds verstaan: brand en explosie, alsmede de gevolgen daarvan.
 7. ZAKEN: de ter zake van de uitvoering van deze overeenkomst aan de Fysieke Distributeur door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.
 8. IN ONTVANGSTNEMING: het moment waarop de zaken door de Fysieke distributeur fysiek onder zijn hoede zijn genomen ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 9. AFLEVERING: het moment waarop de zaken na uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de Fysieke distributeur ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever c.q. rechthebbende.
 10. EXPEDITIE: het ten behoeve van de opdrachtgever met een vervoerder sluiten van of meer vervoerovereenkomsten, dan wel het ten behoeve van de opdrachtgever maken van een beding in zodanige vervoerovereenkomst(en).
 11. VOORRAADVERSCHIL: Een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de Fysieke distributeur en de opdrachtgever zou moeten zijn.
 12. WERKDAGEN: Alle kalenderdagen, met uitzondering van de zaterdagen, de zondagen, alsmede de in Nederland algemeen erkende Christelijke- en nationale feestdagen.
 13. HULPERSONEN: al diegenen van wie de Fysieke distributeur gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst (zoals onderaannemers, vertegenwoordigers, en andere hulppersonen)

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

ALGEMEEN

 1. De Distributie-Voorwaarden beheersen alle door de Fysieke distributeur gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen, een en ander voor zover niet in strijd met dwingend recht.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden uitgesloten.
 4. Indien tussen opdrachtgever en Fysieke distributeur is overeengekomen om gegevens langs elektronische weg uit te wisselen zijn daarop naast deze voorwaarden tevens van toepassing de door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam gedeponeerde Algemene Voorwaarden voor Elektronisch Berichtenverkeer, en wel de bij totstandkoming van de fulfilment-overeenkomst gedeponeerde versie.

VERVOER

 1. Naast de Verdragen, Wetten en wettelijke regelingen, van toepassing op de verschillende vervoersmodaliteiten, gelden met inachtneming van het voorgaande, de navolgende regels ten aanzien van de aangegeven soorten vervoer:
 • Het nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoer Condities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de fulfilment-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden;
 • Het vervoer per spoor: de bepalingen van het vervoersdocument;
 • Het vervoer over de binnenwateren: de Bevrachtingsvoorwaarden 1991, gedeponeerd bij de Griffies van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de fulfilment-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden;
 • Het vervoer door de lucht: de standaard IATA Vervoerscondities, als vermeld op de achterzijde van de standaard IATA luchtvrachtbrief, alsmede de condities waarnaar op die achterzijde wordt verwezen;
 • Gecombineerd vervoer: voor ieder deel van het vervoer de op dat deel toepasselijke rechtsregels, alsmede de artt. 8.40 t/m 8:52 BW. Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten en wettelijke regelingen en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden terzake de onderhavige Distributie-Voorwaarden.

EXPEDITIE

 1. In geval de Fysieke distributeur zich verbindt tot expeditie zijn van toepassing, de Nederlandse Expeditievoorwaarden van 4 januari 1999 als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, althans de bij totstandkoming van de fulfilment-overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden.

FISCALE- EN DOUANE DIENSTEN

 1. In geval de Fysieke distributeur zich verbindt tot fiscale vertegenwoordiging voor de opdrachtgever en/of tot het zorgdragen voor douaneformaliteiten (daarbij inbegrepen formaliteiten terzake opslag in douane entrepot) zijn daarop van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden als voornoemd in art. 2 lid 6.
 2. Alle in dit artikel genoemde voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 3 ONDERGESCHIKTEN EN HULPPERSONEN

 1. De Fysieke distributeur is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen. Voor handelen en nalaten van deze hulppersonen, verricht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij door de Fysieke distributeur worden gebruikt, staat de Fysieke distributeur op dezelfde wijze in als voor zijn eigen ondergeschikten.
 2. Indien voormelde ondergeschikten of hulppersonen buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de werkzaamheden, waartoe zij door Fysieke distributeur werden gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.
 3. Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan door opdrachtgever slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door de Fysieke distributeur gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 4 VERPLICHTINGEN VAN DE FYSIEKE DISTRIBUTEUR

De Fysieke distributeur is verplicht:

 1. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoersdocument en de overige door de opdrachtgever verstrekte documenten in ontvangst te nemen.
 2. Zorg te dragen voor de in- en uitslag van de zaken.
 3. De opslag en de werkzaamheden aan de zaken te doen plaatsvinden in uitdrukkelijk overeengekomen ruimten.
 4. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de Fysieke distributie voortvloeiende, noodzakelijke maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, indien mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever.
 5. Zijn uit de Fulfilment-overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid op verzoek van de opdrachtgever te verzekeren.
 6. Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en ten behoeve van beide partijen met uitsluiting van regresmogelijkheden, onder opgave van de gewenste dekking, de zaken te verzekeren en een kopie van de polis dan wel een kopie van een assurantiecertificaat aan de opdrachtgever te verstrekken.
 7. De opdrachtgever en de door deze aangewezen personen toe te laten tot de ruimten waarin zich de zaken bevinden, mits: - zulks in aanwezigheid van of iemand namens de Fysieke distributeur plaatsvindt en dit vooraf tijdig kenbaar is gemaakt, - e.e.a. geschiedt conform de huisregels van de Fysieke distributeur.
 8. In overleg met de opdrachtgever tegen daarbij overeen te komen vergoeding bijkomende werkzaamheden te verrichten.
 9. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen, instructies te vragen aan de opdrachtgever, of, indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren.
 10. Ter uitvoering van de Fysieke distributie overeenkomst gebruik te maken van materiaal dat geschikt is voor het beoogde gebruik.
 11. De zaken in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren 12. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de Fulfilment-overeenkomst bekend zijn.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is verplicht:

 1. De Fysieke distributeur tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Fysieke distributeur van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat de Fysieke distributeur deze gegevens kent of behoort te kennen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van de overeengekomen documenten en/of documentatie en de overige door of krachtens de wet van de zijde van de opdrachtgever vereiste documenten ter beschikking van de Fysieke distributeur te stellen.
 3. Naast de overeengekomen prijs voor de Fysieke distributie, de door de Fysieke distributeur gemaakte bijkomende kosten voor bijkomende werkzaamheden en/of afwijkende omstandigheden te vergoeden.
 4. De Fysieke distributeur c.q. diens ondergeschikten op diens eerste verzoek te vrijwaren ingeval deze door derden buiten overeenkomst word(t)(en) aangesproken terzake schade dan wel financieel nadeel, op enigerlei wijze verband houdend met de uitvoering van de fulfilment-overeenkomst door de Fysieke distributeur zelf, diens ondergeschikten en hulppersonen met inbegrip van aanspraken wegens productaansprakelijkheid.
 5. In te staan voor de door hem aan de Fysieke distributeur ter beschikking gestelde zaken en materiaal.
 6. De geadresseerde c.q. ontvanger van de zaken te verplichten direct waarneembare schade uiterlijk op het moment van de aflevering, en niet-direct waarneembare schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de Fysieke distributeur, bij gebreke van welke (tijdige) melding iedere aanspraak op schadevergoeding van de opdrachtgever terzake vervalt.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst tot Fysieke distributie de zich nog bij de Fysieke distributeur bevindende zaken uiterlijk op de laatste werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is of zal worden. Voor hetgeen na beëindiging van de Fysieke distributie overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan de opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting, als vermeld in dit artikel, is artikel 17 AVC van overeenkomstige toepassing.
 8. Tegenover derden een geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens die hem op basis van de Fysieke distributie overeenkomst bekend zijn.

ARTIKEL 6 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien partijen niet anders zijn overeengekomen is de overeenkomst tot Fysieke distributie voor onbepaalde tijd van kracht, met een opzeggingstermijn van drie maanden.
 2. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als vermeld in artikel 5 kan de Fysieke distributeur, onverminderd zijn recht tot vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst tot Fysieke distributie opzeggen, nadat hij de opdrachtgever schriftelijk een uiterste termijn van minimaal 14 dagen heeft gesteld en de opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn de exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden verstoord, kan de Fysieke distributeur met onmiddellijke ingang tot opzegging overgaan.
 3. Opzegging van de overeenkomst door de Fysieke Distributeur met onmiddellijke ingang is ongeacht de overeengekomen duur van de overeenkomst in ieder geval mogelijk met onmiddellijke ingang ingeval de opdrachtgever:
  - zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
  - de vrije beschikking over zijn vermogen of een deel daarvan verliest;
  - zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  - in staat van faillissement wordt verklaard;
  - een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van de opdrachtgever;
 4. Indien de Fysieke distributeur gedurende een aaneengesloten periode van 30 dagen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en deze tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding van de overeenkomst, kan de opdrachtgever onverminderd zijn recht tot vergoeding van de geleden schade aan de zaken de overeenkomst tot Fysieke Distributie opzeggen, binnen een week nadat hij de Fysieke distributeur schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld met een beroep op het onderhavige artikel en de Fysieke distributeur bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de lengte van de termijn voor nakoming niet uitdrukkelijk in de fulfilment-overeenkomst is overeengekomen, geldt een termijn van dertig kalenderdagen.
 5. Iedere opzegging c.q. schriftelijke kennisgeving dient steeds te geschieden per aangetekende post met bericht van ontvangst.
 6. Ingeval na het einde van de overeenkomst de Fysieke distributeur nog zaken als bedoeld in art. 1 lid 7 onder zich heeft blijven met betrekking tot die zaken de bepalingen van de overeenkomst van kracht totdat deze zaken op de overeengekomen wijze uit de macht van de Fysieke distributeur zijn gebracht.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FYSIEKE DISTRIBUTEUR

 1. VERVOERSTRAJECT: De Fysieke distributeur aanvaardt aansprakelijkheid als vervoerder voor schade aan of verlies van aan hem toevertrouwde zaken, ontstaan tijdens de vervoerstrajecten, ook als hij dit vervoer aan anderen uitbesteedt. Het vorenstaande geldt tenzij de Fysieke distributeur vooraf en expliciet tot uitdrukking heeft gebracht dat hij terzake de vervoerstrajecten niet als vervoerder, doch als expediteur optreedt: in dat geval wordt zijn aansprakelijkheid beheerst door de Nederlandse Expeditievoorwaarden.
 2. SCHADE AAN ZAKEN, ONTSTAAN ANDERS DAN TIJDENS VERVOER De Fysiekedistributeur is aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde zaken vanaf de inontvangstneming daarvan tot aan de aflevering tenzij hij overmacht als bedoeld in art. 1 lid 6 bewijst, en met inachtneming van de navolgende beperkingen en limieten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. GEVOLGSCHADE De Fysieke distributeur is slechts aansprakelijk voor schade aan of verlies van de hem toevertrouwde zaken en derhalve niet voor immateriële schade, gederfde winst, gevolgschade, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade doorvertraging en schade veroorzaakt door adviezen van Fysieke distributeur.
 4. OPSLAG IN DE OPEN LUCHT De Fysieke distributeur is niet aansprakelijk voor schade aan zaken, voor zover die schade het gevolg is van de bijzondere risico's verbonden aan opslag, in opdracht van de opdrachtgever, in de open lucht.
 5. AANSPRAKELIJKHEIDSLIMIET De Fysieke distributeur is, behoudens opzet of grove schuld van hemzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van Euro 3,50 per kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht, met een maximum van Euro 75.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 6. VOORRAADVERSCHILLEN Eventuele voorraadverschillen dienen te blijken uit de voorraadopname, welke tenminste eenmaal per kalenderjaar, na afloop daarvan, dan wel op het moment waarop de overeenkomst eindigt, dient plaats te vinden. Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weggeboekt. Ingeval van voorraadverschillen kan er slechts dan sprake zijn van enige aansprakelijkheid van de Fysieke distributeur daarvoor indien de tekorten (manco's) eventuele overschotten overtreffen met een aantal in stuks, kilogrammen of liters, dat groter is dan één procent van het aantal dat op jaarbasis betreffende die zaken onderwerp is van de Fysieke distributie overeenkomst. Ten overvloede wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de onderhavige voorwaarden ook de aansprakelijkheid van de Fysieke distributeur wegens voorraadverschillen beheersen, met inbegrip van de aansprakelijkheidslimieten als omschreven in art. 7 lid 5.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of verband houdend met de aan de Fysieke distributeur toevertrouwde zaken, c.q. de aard dan wel verpakking daarvan, zoals met name schade, veroorzaakt door de verwezenlijking van het gevaar, verbonden aan gevaarlijke stoffen.
 2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door personen, die de Fysieke distributeur van de zijde van de opdrachtgever heeft toegelaten op zijn terrein.
 3. De opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor alle kosten, schaden, interessen, boeten, straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen schade wegens niet- of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten, welke rechtstreeks of middellijk het gevolg zijn van de omstandigheid, dat de zaken bij het aanbieden voor Fysieke distributie niet vergezeld waren van de vereiste c.q. onjuiste documenten, danwel die het gevolg zijn van of die op enigerlei wijze verband houden met een omstandigheid waarvoor de Fysieke distributeur niet aansprakelijk is.

ARTIKEL 9 VERJARING

 1. Elke vordering jegens de Fysieke distributeur, waaronder begrepen vorderingen uit hoofde van rembours, verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden, en vervalt door het enkele verloop van achttien maanden.
 2. De verjaring, resp. het verval, loopt vanaf de dag, volgende op die, waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel bij gebreke daarvan vanaf de dag volgende op de dag, dat de vordering is ontstaan. In ieder geval vangt de verjaring c.q. het verval met ingang van de dag, volgend op die waarop de overeenkomst tussen partijen is geëindigd.

ARTIKEL 10 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle bedragen die, uit welken hoofde ook, door de opdrachtgever aan de Fysieke distributeur verschuldigd zijn, zullen worden betaald, met inachtneming van de overeengekomen termijn of bij gebreke aan een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 2. Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum betaalt, is hij gehouden daarover wettelijke rente te betalen met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der algehele betaling.
 3. De Fysieke distributeur is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1, aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen is gegeven. 4. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de Fysieke distributie overeenkomst, van het uit anderen hoofde terzake van de Fysieke distributie verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde, alsmede doet de opdrachtgever afstand van enig recht op opschorting van zijn betaling.
 4. Alle bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen terstond opeisbaar en vatbaar voor verrekening zijn in de gevallen zoals genoemd in art.6 lid 2 en 3.

ARTIKEL 11 ZEKERHEDEN

 1. De Fysieke distributeur heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op gelden, zaken en documenten,die hij in verband met de Fysieke distributie onder zich heeft.
 2. Tegenover de opdrachtgever of de geadresseerde kan de Fysieke distributeur het recht van retentie steeds uitoefenen voorhetgeen hem verschuldigd is of zal worden door opdrachtgever of geadresseerde uit welken hoofde ook. Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt.
 3. De Fysieke distributeur kan het in lid 2 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten tot Fysieke distributie.
 4. De Fysieke distributeur kan het recht van retentie tevens uitoefenen voor een hem in verband met een rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
 5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voerenberekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 6. Op alle zaken, documenten en gelden, die de Fysieke distributeur uit welken hoofde en met welke bestemming dan ookonder zich heeft of zal krijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in art. 3:236 BW voor alle vorderingen, die hij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar heeft of zal krijgen.
 7. Verkoop van enig onderpand geschiedt op de bij de wet bepaalde wijze of –indien daaromtrent overeenstemming bestaat -onderhands.
 8. De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt in de zich in zijn bezit bevindende zaken op kosten vande opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te voldoen, e.e.a indien de opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen, die door hem aan de Fysieke distributeur verschuldigd zijn, dan wel de opdrachtgever de Fysieke distributeur goede grond heeft gegeven te vrezen, dat in die betalingsverplichtingen zal worden tekortgeschoten.
 9. De Fysieke distributeur kan de verpande zaken desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordelingstaande andere gelijkwaardige zekerheid.
 10. Op eerste verzoek van de Fysieke distributeur zal de opdrachtgever zekerheid stellen voor vracht, rechten, belastingen,heffingen, premies, en andere kosten die de Fysieke distributeur maakt of verlangd wordt te maken ten behoeve van de opdrachtgever. Alle gevolgen van het niet (tijdig) voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 BEVOEGDE RECHTER

 1. Alle overeenkomsten, waarop deze Fysieke distributie voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen zijn aan Nederlands recht.
 2. Alle uit of in verband met de overeenkomst voortvloeiende geschillen, ongeacht welke algemene voorwaarden op die geschillen van toepassing zijn zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats waar de Fysieke Distibuteur statutair is gevestigd of de bevoegde rechter te Roermond in geval deze vestigingsplaats buiten Nederland ligt.

ARTIKEL 13 AANBEVOLEN CITEERTITEL

De onderhavige voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Fulfilment Voorwaarden 2011" en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg. Bij verschil tussen de Nederlandse tekst en die, gesteld in enige ander taal, prevaleert de Nederlandse tekst.

Contact opnemen
Contact opnemen
Bel nu +31 495 788 118 Contact info@hcgroup.eu Contact opnemen
Aan het laden...