ALGEMENE VOORWAARDEN HC GROUP B.V.

FEBRUARI 2024

Artikel 1: Algemeen

1.1 Wie zaken doet met HC GROUP B.V. of één van haar werkmaatschappijen (hierna: HC GROUP) krijgt te maken met deze Algemene Voorwaarden. Iedere klant van HC GROUP (hierna: Klant) is namelijk gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. De contractuele relatie tussen HC GROUP en haar Klant wordt vormgegeven in een schriftelijke overeenkomst (al dan niet verduidelijkt in een servicedocument), ten aanzien waarvan deze Algemene Voorwaarden aanvullend werken.

1.2 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de contractuele relatie met HC GROUP. Die wijst HC GROUP uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2: voorfase, looptijd en opzegging overeenkomst, exclusiviteit

2.1 Aanbiedingen, voorstellen, offertes, begrotingen en/of prijsopgaven van HC GROUP zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

2.2 De overeenkomst tussen HC GROUP en de Klant heeft een looptijd van 2 jaar en is tussentijds niet opzegbaar. Uiterlijk 6 maanden vóór de einddatum kan de overeenkomst door één van partijen schriftelijk worden opgezegd. Vindt geen (tijdige) opzegging plaats, dan zal de desbetreffende overeenkomst automatisch voor een periode van 2 jaar zonder tussentijdse opzegmogelijkheid worden verlengd. Daarna geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd, die met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden kan worden beëindigd.

2.3 De klant is gedurende de overeenkomst gehouden zijn gehele fulfilmentbehoefte bij HC GROUP onder te brengen en het staat hem behoudens uitdrukkelijke instemming van HC GROUP niet vrij om tevens gebruik te maken van soortgelijke dienstverleners. Van haar kant biedt HC GROUP geen enkele vorm van exclusiviteit op klant- of productniveau.

Artikel 3: Prijzen en tarieven

3.1 Alle door HC GROUP opgegeven prijzen zijn in euro’s en in elk geval exclusief (i) omzetbelasting (B.T.W.), (ii) kosten derden, (iii) meer- /spoedwerk, (iv) toeslagen, ( v) andere belastingen/heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Binnen een lopende overeenkomst geldt dat de prijzen/tarieven jaarlijks zullen worden aangepast conform de NEA-index. Die aanpassing kan eenzijdig worden doorgevoerd zonder dat de Klant gerechtigd is de overeenkomst deswege voortijdig te beëindigen. In geval van een onvoorzienbare en aanzienlijke stijging van de eigen kosten/inkoopprijzen, die verdisconteerd zijn in de met de Klant overeengekomen tarieven, is HC GROUP tevens gerechtigd de aan de Klant in rekening te brengen tarieven na een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving tussentijds aan te passen. In dat geval kan de Klant de overeenkomst binnen 14 dagen na de kennisgeving schriftelijk beëindigen op een termijn van maximaal 8 weken, zonder dat hij jegens HC GROUP aanspraak kan maken op enige vorm van financiële compensatie of schadeloosstelling. Indien een (tijdige) beëindiging uitblijft, gaan de aangepaste tarieven binnen de overeenkomst gelden.

3.3 Ongeacht de daadwerkelijke verzendvolumes geldt per maand een minimum factuurbedrag van € 2.000 (exclusief BTW).

3.4 De af te spreken maandelijkse vaste kosten zijn direct na ondertekening van de overeenkomst door de Klant aan HC GROUP verschuldigd.

Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij anders is overeengekomen of anders is aangegeven op de factuur, dient de Klant de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet-tijdige betaling is de Klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door HC GROUP is vereist.

4.2 Indien hij de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient de Klant dit binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan HC GROUP kenbaar te maken. Betwisting van (een deel van) de factuur schort de betalingsverplichting van de (gehele) factuur niet op.

4.3 De Klant is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van HC GROUP bij twijfel over de betalingsbereidheid of solvabiliteit van de Klant voldoende zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan HC GROUP te betalen bedragen.

4.4 HC GROUP is gerechtigd een adequate voorschotbetaling aan de Klant te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat het

voorschotbedrag is voldaan.

4.5 Na het intreden van betalingsverzuim is de Klant vanaf het verzuimmoment een contractuele rente van 2% per maand over het factuurbedrag aan HC GROUP verschuldigd. Ook is HC GROUP dan gerechtigd de dienstverlening aan de Klant op te schorten en de uitleveringen in afwachting van een integrale betaling stop te zetten.

4.6 Na het intreden van betalingsverzuim , is de Klant gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke (incasso)kosten, met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

Artikel 5: Geheimhouding en privacy

5.1 De Klant is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij in de samenwerking met HC GROUP te weten komt over de bedrijfsvoering van HC GROUP, over de (andere) klanten/leveranciers/hulppersonen/medewerkers van HC GROUP en over anderen wiens belangen HC GROUP zich moet aantrekken. Persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het staat HC GROUP vrij de van de Klant bij de uitvoering van de overeenkomst ontvangen gegevens –volledig geanonimiseerd- zonder uitdrukkelijke instemming en zonder compensatie te gebruiken ter verbetering van de dienstverlening in brede zin en de interne bedrijfsprocessen.

5.2 De Klant is volledig zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle verplichtingen op het gebied van privacybescherming in het algemeen en de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder en vrijwaart HC GROUP tegen claims ter zake.

Artikel 6: Recht van retentie en pandrecht

6.1 HC GROUP kan de in het kader van de overeenkomst met de Klant ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening onder zich houden, ondanks een mogelijk bestaande verplichting tot afgifte of (uit)levering (aan de afnemers van de Klant), totdat de Klant alle aan HC GROUP verschuldigde bedragen (facturen, rente en kosten) volledig heeft betaald.

6.2 De Klant is verplicht een pandrecht te vestigen op (i) elke roerende zaak waarvan hij eigenaar is en (ii) de voorwaardelijke eigendom van elke roerende zaak waarvan hij de rechthebbende is, indien hij die roerende zaak in de macht brengt van (lees: afgeeft aan) HC GROUP. Het in dit artikel bedoelde pandrecht zal worden gevestigd doordat de zaak wordt afgegeven aan HC GROUP. Het pandrecht strekt tot zekerheid voor al hetgeen HC GROUP van de Klant, uit welken hoofde ook, te vorderen heeft of nog te vorderen zal krijgen. Voor de vestiging van het pandrecht zijn in beginsel geen additionele/expliciete formaliteiten vereist. Mocht dit anders blijken te zijn en voor de vestiging van het pandrecht toch nadere formaliteiten of acties nodig blijken te zijn, zal de Klant daar op eerste verzoek van HC GROUP onmiddellijk en onvoorwaardelijk medewerking aan verlenen. HC GROUP zal alleen gebruik maken van het pandrecht indien de Klant (i) inbetalingsproblemen geraakt, surseance aanvraagt/krijgt danwel faillissement aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren.

6.3 In een voorkomend geval kan HC GROUP naar eigen inzicht een keuze maken tussen art. 6.1 en art. 6.2 en zelf bepalen welk recht door haar zal worden ingeroepen.

6.4 De Klant is verplicht HC GROUP direct schriftelijk op de hoogte te stellen indien een derde een recht doet gelden op een roerende zaak van de Klant waarop HC GROUP een retentie- of pandrecht kan doen gelden.

Artikel 7: Transport, opslag en risico

7.1 De kosten voor opslag, be-/verwerking, verpakking, transport en/of verzending komen volledig voor rekening van de Klant.

7.2 Tenzij anders is overeenkomen, bepaalt HC GROUP (uiteraard zoveel mogelijk in goed overleg met de Klant) zelf de wijze van opslag, verpakking, transport en/of verzending.

7.3 HC GROUP kan alleen verplicht worden tot het afsluiten van een specifieke opslagverzekering ten behoeve van de Klant, indien (i) dat uitdrukkelijk in de overeenkomst tussen HC GROUP en de Klant is afgesproken, (ii) de Klant de daarmee samenhangende premie volledig voldoet en (iii) de totale inkoopwaarde van de te verzekeren voorraad per zgn. stock keeping unit deugdelijk is verwerkt in het E-warehousesysteem van HC GROUP.

Artikel 8: Termijn van (af)levering

Het proces van (af)levering via de in te schakelen vervoerders vindt plaats buiten de verantwoordelijkheid van HC GROUP. Een opgegeven (af)leveringstermijn is indicatief en niet bindend, tenzij hiervoor door HC GROUP een uitdrukkelijke garantie is gegeven.

Artikel 9: Eigendom productiemiddelen etc.

9.1 Alle door HC GROUP in het kader van de overeenkomst vervaardigde zaken zoals bijvoorbeeld informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden en randapparatuur, blijven het eigendom van HC GROUP, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

9.2 HC GROUP is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de Klant af te geven, ook niet in kopie.

9.3 HC GROUP is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de Klant te bewaren.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HC GROUP geen directe en doorslaggevende invloed kan uitoefenen, maar waardoor HC GROUP niet in staat is haar verplichtingen volledig, correct of tijdig na te komen. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend - begrepen: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstakingen binnen HC GROUP of van derden, tekortkomingen/fouten/belemmeringen van de bij de uitvoering van de overeenkomst door derden, het hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, het onbereikbaar zijn van een server, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van goederen en andere belemmeringen (zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend), oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer

10.2 Ingeval van aanhoudende overmacht kan HC GROUP na overleg met de Klant zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid van HC GROUP, vrijwaring

11.1 HC GROUP accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor (vertragings- of andersoortige) schade ontstaan bij/door/tijdens opslag verpakking transport of verzending. Iedere vorm van aansprakelijkheid op deze grond wijst HC GROUP uitdrukkelijk van de hand en de Klant kan de desbetreffende schade dan ook niet op HC GROUP verhalen.

11.2 De door HC GROUP te be-/verwerken, op te slaan en/of te bezorgen zaken blijven tot de feitelijke aflevering volledig voor risico van de Klant. HC GROUP is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot de in opslag genomen zaken. In verband daarmee is de Klant gehouden zelf en voor eigen rekening te zorgen voor een adequate verzekering.

11.3 De totale aansprakelijkheid van HC GROUP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de Klant is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW, en exclusief het bedrag van de diensten die door derden worden uitgevoerd en aan klant worden doorbelast, zoals bijvoorbeeld verzendkosten) , met een maximum van € 15.000 per Klant per jaar. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op 50% van de vergoedingen (excl. BTW en exclusief het bedrag van diensten die door derden worden uitgevoerd) door HC GROUP gefactureerd aan de betrokken Klant over één jaar, gerekend over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de tekortkoming is geconstateerd en gerapporteerd, met een maximum van € 15.000 per Klant per jaar.

11.4 Aansprakelijkheid van HC GROUP voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan HC GROUP voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan HC GROUP voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in lid 3 uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

11.5 De Klant dient ervoor te zorgen dat HC GROUP bij de uitvoering van de overeenkomst alle nationale en internationale (civiele, bestuurlijke en fiscale) wet- en regelgeving kan naleven. HC GROUP is niet aansprakelijk voor enig schade/boete/claim bij een inbreuk op deze wet- en regelgeving en de Klant is gehouden HC GROUP te dier zake volledig te vrijwaren.

11.6 De aansprakelijkheid van HC GROUP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant HC GROUP onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en HC GROUP ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HC GROUP in staat is adequaat te reageren.

11.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade uiterlijk binnen 4 weken na het bekend worden daarvan schriftelijk bij HC GROUP meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen HC GROUP vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van het schade-incident.

11.8 De Klant vrijwaart HC GROUP voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door HC GROUP uitgevoerde opdracht en is verplicht aan HC GROUP de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

11.9 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan HC GROUP zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 12: Licentie

Door informatie en ander materiaal (waaronder de naam en het logo van de Klant ) te plaatsen/openbaar te maken op de website (of anderszins aan HC GROUP te leveren), verleent de Klant automatisch een licentie aan HC GROUP. Deze licentie geldt onder meer voor (maar is niet beperkt tot) het plaatsen van de naam en logo van de Klant op de website van HC GROUP.

Artikel 13: Uitvoering overeenkomst

13.1 De Klant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door HC GROUP niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door klant daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de computer en soortgelijke transmissiemedia.

13.2 HC GROUP zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van HC GROUP worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst HC GROUP uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

13.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is HC GROUP gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.4 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is HC GROUP gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van klant op te volgen. HC GROUP is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 16.

13.5 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is HC GROUP steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 14: Wijziging en meerwerk

14.1 Indien HC GROUP op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van HC GROUP. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. HC GROUP is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

14.2 Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het eerste lid van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en HC GROUP, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

14.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal HC GROUP klant desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillenregeling

Op de overeenkomst tussen HC GROUP en Klant waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Verder is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen HC GROUP en Klant.

Artikel 16: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op en te downloaden van de website van HC GROUP.

16.2 Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met klant, tenzij met klant de toepasselijkheid van een nieuwere versie is overeengekomen. HC GROUP heeft het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen. In dat geval zal HC GROUP de klant binnen 30 dagen voordat de wijzigingen ingaan op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Indien de klant niet akkoord gaat met deze wijzigingen dan heeft zij het recht om deze overeenkomst te ontbinden, zonder enige vorm van compensatie. Dit moet de klant aangeven binnen 20 dagen na de notificatie van HC GROUP per aangetekend schrijven. Een dergelijke tussentijdse ontbinding zal dan plaatsvinden op de laatste werkdag van de maand waarin de klant heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden.

16.3 Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Contact opnemen
Contact opnemen
Bel nu +31 495 788 118 Contact info@hcgroup.eu Contact opnemen
Aan het laden...